Skip to content

Existensionom

Kursbeskrivning kan du ladda ner här:

BAKGRUND TILL YRKET EXISTENSIONOM

Det finns ett djupt rotat behov hos varje människas att känna till meningen med sin egen existentiella bakgrund och härkomst. I existensens vagga vilar alla de mänskliga uttryck som format den globala mänskliga familjens livs- och trosåskådningar. Mänsklighetens kulturella, politiska, religiösa, andliga, filosofiska, humanistiska och samhälleliga uttryck är olika nivåer av existentiella perspektiv. Människans djupaste förening är att vi existerar. Genom diverse mänskliga aspekter blir det existentiella synsättet ett uttryck som människor kan enas kring. Denna förening sammanför alla de olika verklighetsuppfattningar människan har i sin existens.

I kölvattnet av att Sverige gått ifrån en religiös (svenskkyrklig) nation till en sekulariserad stat, har det uppstått ett vakuum av välutbildade personer som kan vårda människans andliga natur, ge näring åt religiös rotlöshet och samtala om våra existentiella behov, utan anknytning till någon specifik religiös institution eller partipolitisk organisation. För många människor är grundläggande livsfrågor avgörande oavsett gudstro, agnostisk livsåskådning eller ateistisk uppfattning.

Vår helt nya utbildning till Lic. Existensionom är utformad för att kunna fylla ett behov av professionellt stöd och hjälp till moderna människor som utforskar sin egen existens. Yrkesutbildningen Existensionom har därmed som intention att fylla denna vår existentiella vilsenhet genom en professionell yrkeskompetens. Existentiell hälsa är en aspekt av hälsa och utgör grunden för psykisk, social, emotionell och fysisk hälsa. En Existensionom är expert inom det breda perspektivet av existentiell hälsa.

YRKESUTBILDNINGEN

En Existensionom är en kvalificerad samtalsterapeut med ett existentiellt perspektiv. Yrkesutbildningen till Lic. Existensionom är en helt ny yrkesutbildning som i förlängningen också är menad att vara ett specifikt yrke inom existentiell hälsa. Titeln Existensionom är skyddad hos Patent- och registreringsverket, PRV. Yrkesutbildningen till Existensionom vill verka för en personcentrerad människovård med existentiell hälsa som inriktning. En Existensionom är likt en ”existentiell socionom”, som istället för att ha det sociala arbetet i fokus har de existentiella frågorna som inriktning. En Existensionom arbetar med existentiella frågor inom människovårdande områden. Utbildningenär en påbyggnadsutbildning, där du blir Licensierad Existensionom. Som Existensionom kan du exempelvis arbeta som konsult inom samfund, organisationer och företag. Du kan också bygga upp din egen verksamhet och arbeta som Existensionom i ditt eget människovårdande företag.

SYFTE & INNEHÅLL

Yrkesutbildningen syftar till att den studerande skall skaffa sig tillräckliga kunskaper och kompetenser, i teori och praktik, för att bli en Licensierad Existensionom. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som är yrkesverksam och arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och stärka din förmåga att föra existentiella samtal, existentiellt inriktade hjälp- och stödinsatser i form av existentiell vägledning och terapi. I de fem delkurserna studeras existentiella perspektiv genom teologi och filosofi, existenspsykologi och existenssociologi, existentiell hälsa och existentiell coaching samt det existentiella samtalet vid livshotande sjukdom. I delkurs fem omsätts teorin i praktiken med ett visst antal övningsklienter. Översikt delkurser:

  1. Existentiella perspektiv genom teologi & filosofi
  2. Existenspsykologi & Existenssociologi
  3. Existentiell hälsa & Existentiell coaching
  4. Det existentiella samtalet ur livshotande sjukdomsperspektiv
  5. Klientpraktik & Professionen Existensionom

LITTERATUR

Till varje kursdel introduceras och presenteras delkursernas litteratur. Aktuell litteraturlista får du från: info@VisionCondro.se. Obs! All litteratur och texter är på svenska. Kurslitteraturen väljer du om du vill låna på bibliotek, köpa eller ha som digitalt material. Visst kursmaterial ingår. Del av litteraturen är fritt tillgängligt på nätet och via kursledaren. Eftersom våra utbildningar är studentcentrerade kan valda delar av litteraturen ändras och omformas efter studentens behov och kunskapsnivå. Viss litteratur är dock obligatorisk. Till delkurserna kommer även instuderingsfrågor. OBS! I flera fall kommer endast delar av litteraturen att vara aktuell! Detta specificeras tydligt genom den delkursintroduktion som studenten erhåller vid start och påbörjan av varje delkurs.

BEHÖRIGHET

Generellt sett ska du vara utbildad samtalsterapeut eller motsvarande. Tidigare fullgjorda utbildningar hos oss på VCU ger direktbehörighet. Direkt behörighet ges även vid yrkesutbildningar såsom till exempel psykolog, läkare, präst, pastor, socionom, psykoterapeut och liknande yrkesutbildningar. Om du saknar formell behörighet kan du komplettera eller få din reella kompetens bedömd av oss på VCU. Grundkrav för att vara behörig är dock någon form av samtalsterapeutisk utbildning och/eller mellanmänsklig samtalspraktik inom människovård (d.v.s. yrkeserfarenhet).

LÄRANDEMÅL, KUNSKAPSFÖRMÅGA & FÄRDIGHET

Efter genomgången kurs kan studenten tillämpa sitt nya yrke som Lic. Existensionom. Studenten har översiktligt både redogjort för samt kunnat redovisa fördjupade kunskaper i utbildningens alla kursdelar. Genom att redovisa metodkunskap och redogöra för och jämföra olika existentiella perspektiv i utbildningens litteratur visar studenten på färdighet och förmåga. Detta genom att självständigt identifiera, initiera existentiellterapeutiska samtal och existentiell vägledning såväl muntligt (genom eget klientarbete) och skriftligt (genom deltentamina) samt visa på värderingsförmåga och förhållningssätt (genom handledningar) satt i relation till den egna yrkeserfarenheten som Lic. Existensionom.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen är helt på distans och baserad på ett självstudieprogram med Handledning Online, mailsupport, telefonkontakt, studiehjälp och coachande existentiell vägledning. Flexibel kursstart innebär att du startar utbildningen när du vill och kan. Yrkesutbildningen har ett personligt upplägg med en studieplan som passar dig med din livssituation och kunskapsnivå. Yrkesutbildningen är 1 1/2-årig på halvfart (50 % studietakt) och upplagd på fyra delkurser som vardera pågår i tre månader samt den femte delkursen (klientarbete) på 6 månader. Du får en studiehandledning inför varje delkurs och instuderingsfrågor. Utbildningen kan även studeras på hel fart (100 % studietakt) och är då på 9 månader (3/4-årig), fortfarande distansbaserad. Utöver självstudier, egna utbildningssamtal och Handledning Online har du även praktik genom egna klienter och sker i samråd med din utbildare.

HANDLEDNING & EXAMINATION

I yrkesutbildningen ingår 18 personliga utbildningssamtal (vägledning, handledning, terapi och coaching), jämnt fördelade per delkurs. Utbildningssamtalen utförs via telefon eller videosamtal. I utbildningen ingår också Handledning Online som innebär att deltagarnas personliga erfarenheter och kompetenser tillvaratas genom den gruppdynamik som uppträder under handledningstillfällena. Examinering sker genom fyra skriftliga hemtentamina och utvärderingar av det egna klientarbetet. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett certifikat som intygar att du är Lic. Existensionom från Vision Condró Utbildning, VCU.

OM UTBILDNINGSLEDAREN

Fransisko Condró ansvarar för och leder denna påbyggnadsutbildning. Fransisko är teolog och religionsvetare. Han är anlitad som sakkunnig i existentiell hälsa inom hälso- och sjukvården. Under cirka 20 års tid har Fransisko utbildat individer och grupper inom bland annat existentiell hälsa, coaching, andlig vägledning, samtalsterapi, själavård, mental träning, meditation, Mindfulness och beroendeterapi. Fransisko ansvarar för vidareutbildning och handledning även hos SSRF (Centrum för Själavård & Samtalsterapi).

KURSPRIS & KONTAKT

Pris totalt 14 900 kr (+ moms för företagsbetalning).

Hjärtligt välkommen önskar din utbildningsledare,

      Fransisko Condró, PhM & ThM