Skip to content

Religionom

Kursbeskrivning kan du ladda ner här:

Licensierad RELIGIONOM

BAKGRUND TILL YRKET RELIGIONOM

Sverige erbjuder idag andlig vård inom hälso- och sjukvården samt kriminalvården för att möta behovet av samtalsstöd till människor i kris, lidande och sorg. Andlig vård är de tjänster som religiösa samfund utför på sjukhusen som ett komplement till den omvårdnad hälso- och sjukvårdens vårdpersonal ger. Den andliga vårdens trossamfund har då som syfte att fördjupa vårdpersonalens arbete genom att hälso- och sjukvården som sådan ska utgå från patientens fysiska såväl som psykologiska, sociala, kulturella och existentiella behov.

Den fördjupade andliga vården inom hälso- och sjukvården erbjuds idag i princip enbart genom representanter för religiösa samfund med religiöst organiserad personal. Den andliga vården inom hälso- och sjukvården finns representerad på cirka 80 av landets sjukhus. Från 1980-talet och framåt är även andra trossamfund än Svenska kyrkan representerade i arbetet. Istället för ett religiöst samfundsperspektiv kan behovet idag anses övervägande stort av ett sekulariserat och personcentrerat perspektiv på andlig vård. Detta eftersom Sverige är en nation utan statsreligion, med en pluralistisk befolkning och inte minst ett av världens mest sekulariserade länder.

Det är utifrån den svenska kontexten ovan som vår unika utbildning har utformats och skapats. Licensierad (Lic.) Religionom är en yrkesutbildning för dig som terapeutiskt arbetar med existentiella frågor, andlig vård och möter patienter och klienter med mångskiftande livs- och trosåskådningar – religiösa, agnostiska, ateistiska och humanistiska. Vision Condró Utbildning utgår ifrån en personcentrerad andlig vård, istället för en samfundscentrerad sådan, för att möta det individuella personliga behovet.

Religionens roll både nationellt och internationellt har nått nya nivåer av politisk oro och samhällelig fruktan, utöver att den spelar en stor roll för många människor som lutar sig till sin religiösa övertygelse i stunder av kris, sorg och förluster av nära och kära, men också i glädje med årstidsbundna kulturella högtider och familjefester av allehanda slag. Religionom är ett framtidsyrke.

YRKESUTBILDNINGEN

Yrkesutbildningen till Lic. Religionom är en helt ny yrkesutbildning. Titeln Religionom är skyddad hos Patent- och registreringsverket, PRV. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som vill utveckla och specialisera din förmåga att arbeta med andlig vård för personer med en religiös tro, en humanistisk, agnostisk eller ateistisk livs- och trosåskådning som förklaringsmodeller på det mänskliga livets existens. Yrkesutbildningen är både teoretisk och praktisk med ett existentiellorienterat perspektiv på studier i religionomi. Yrkesutbildningen har sina rötter inom religionspsykologi, religionssociologi, religionshistoria, religionsfilosofi, andlig vård inom hälso- och sjukvård, själavård och sekulär humanism.

Med utbildningen kommer du också få kunskap om religionens betydelse för nationella och internationella relationer inom politik och samhälle. Du kommer till exempel ha kunskap för att kunna förklara religionens roll för individ, grupp och samhälle inom till exempel företag, myndigheter och organisationer. En religionom har en fördjupad kunskap om olika religioner och religionens roll och betydelse i nutid och historiskt för individen och samhället. En styrka med yrket religionom är att yrket inte är knutet till något religiöst samfund. Därmed ska religionomen kunna möta personer med olika trosuppfattningar och utgå från deras egen livs- och trosåskådning. Detta kräver att den auktoriserade religionomen har sin egen livs- och trosåskådning väl förankrad.

Du som blir Lic. Religionom kan till exempel arbeta som anställd, konsult eller egen företagare inom människovårdande organisationer och företag. Vi uppmanar dig också att söka arbete inom hälso- och sjukvårdens andliga vård. Vår vision är att hälso- och sjukvården, kriminalvården samt myndigheter och företag kan anställa, konsultera eller samarbeta med religionomer.

SYFTE & INNEHÅLL

Syftet med utbildningen är att ge dig en profession med fördjupad förståelse och kompetens att verka i människovårdande yrken med kunskap om religioners olika uttryck för individ, grupp och samhälle, lokalt och globalt. Genom din nya yrkesprofession kan du möta människor ur ett existentiellt, andligt och religiöst perspektiv. Utbildningen är upplagd i fyra delkurser med följande teman:

  1. Existentiella, filosofiska och historiska perspektiv på religion
  2. Religionens kulturella, sociala och religiösa roll för individ, grupp & samhälle
  3. Religionomens yrkesutövning inom andlig vård, psykologisk terapi & existentiell hälsa
  4. Individuell praktik genom övningsklienter i religionomi

LITTERATUR

Litteratur väljs i samråd med kursledaren. OBS! All litteratur och text är på svenska! Du får en litteraturlista med förslag på litteratur med delvis obligatoriska texter. Till varje kursdel introduceras och presenteras delkursernas litteratur. Kurslitteraturen väljer du om du vill låna på bibliotek, köpa eller ha som digitalt material. Visst kursmaterial ingår. Eftersom våra utbildningar är studentcentrerade kan valda delar av litteratur ändras och omformas efter studentens behov och kunskapsnivå. Aktuell litteraturlista får du från info@visioncondro.se.

BEHÖRIGHET

Generellt sett ska du vara utbildad samtalsterapeut eller motsvarande. Direkt behörighet ges vid yrkesutbildningar såsom till exempel psykolog, läkare, präst, pastor, socionom, psykoterapeut och liknande yrkesutbildningar eller genom särskild prövning. Grundkrav eller särskild behörighet är någon form av samtalsterapeutisk utbildning och/eller mellanmänsklig samtalspraktik inom människovård (d.v.s. yrkeserfarenhet). Om du saknar behörighet kan du komplettera eller få din reella kompetens bedömd av oss på Vision Condró Utbildning.

LÄRANDEMÅL, KUNSKAPSFÖRMÅGA & FÄRDIGHET

Efter genomgången yrkesutbildning kan studenten tillämpa sitt nya yrke som Lic. Religionom. Studenten har redogjort för samt redovisat fördjupade kunskaper i utbildningens alla kursdelar. Genom att självständigt identifiera och initiera religionomi såväl muntligt (genom eget klientarbete) och skriftligt (genom deltentamina) visar studenten på värderingsförmåga och förhållningssätt satt i relation till den egna yrkeserfarenheten som Lic. Religionom.

1-ÅRIG UTBILDNING PÅ HALVFART & FLEXIBEL KURSSTART

Utbildningen är helt på distans och baserad på ett självstudieprogram med Handledning Online, mailsupport, telefonkontakt, studiehjälp och coachande existentiell vägledning. Flexibel kursstart innebär att du startar utbildningen när du vill och kan. Yrkesutbildningen har ett personligt upplägg med en studieplan som passar dig med din livssituation och kunskapsnivå. Yrkesutbildningen är 1-årig på halvfart (50 % studietakt) och upplagd på 4 delkurser som vardera pågår i tre månader. Utbildningen kan även studeras på helfart (100 % studietakt) och är då på 6 månader (1/2-årig), fortfarande distansbaserad. Utöver självstudier, egna utbildningssamtal med din lärare och Handledning Online, har du även praktik med egna klienter vilket sker i samråd med din utbildare.

HANDLEDNING & EXAMINATION

I yrkesutbildningen ingår 12 personliga utbildningssamtal, jämnt fördelade per delkurs. Utbildningssamtalen utförs via telefon eller videosamtal. I utbildningstiden ingår också Handledning Online som innebär att deltagarnas personliga erfarenheter och kompetenser tillvaratas genom den unika gruppdynamik som uppträder under handledningstillfällena. Se vidare www.VisionCondro.se/handledning. Examinering sker genom skriftlig hemtentamen och utvärderingar av det egna klientarbetet. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett certifikat som intygar att du är yrkesutbildad Licensierad Religionom.

UTBILDNINGSLEDAREN

Kursledaren Fransisko Condró ansvarar för och leder denna yrkesutbildning. Fransisko Condró är teolog med inriktning religionssociologi och religionsvetare med inriktning religionspsykologi. Han arbetar som handledare och är ansvarig för utbildningar hos Vision Condró Utbildning, VCU och för vidareutbildningar hos SSRF (Centrum för Själavård och Samtalsterapi).

PRIS & KONTAKT

Pris totalt 9.900 kr (+ moms för företagsbetalning).

  • Bankgiro: 5838–2847 (Vision Condró AB)
  • Bankkonto: 9660–5657375 (Vision Condró AB hos Bokio Företagskonto gm Svea Bank)
  • Allmänna frågor:                    info@visioncondro.se
  • Utbildningsfrågor:                  utbildning@visioncondro.se

Hjärtligt välkommen önskar din utbildningsledare,

      Fransisko Condró, PhM & ThM