Skip to content

Ett nytt yrkesförbund utvecklas

Ärade själavårdare, samtalsterapeuter, religionomer, existensionomer, existentiella beroendeterapeuter och alla ni andra som arbetar med människovård. Den här texten riktar sig även till studenter inom dessa yrken samt övriga intresserade.

Varför ett nytt yrkesförbund och en helt ny branschorganisation? Det är av vikt att ha en yrkesorganisation i ryggen, där de som är medlemmar upprätthåller en yrkesstolthet genom en hög arbetsmoral, grundläggande etiska principer och krav på fortbildning. Initiativtagare till detta nya förbund är Fransisko Condró som bland annat har varit med och skapat Mentala Tränarförbundet.

Denna text, är en sammanfattning av det som tidigare skrivits om ett yrkesförbund, som SSRF (Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter) och VCU (Vision Condró Utbildning) tagit initiativ till att grunda. Arbetsnamnet var till en början SSSS (Svenska Själavårds- & Samtalsterapeutiska Samfundet), men har efter kommentarer och feedback om namnet, ändrats till - SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA - Yrkesförbundet för Själavårdare och Samtalsterapeuter, vilket är arbetsnamnet fortsättningsvis.

Som medlem i detta nya yrkesförbund, SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA, ska du kunna erhålla en fortlöpande auktorisation. Du kommer bland annat att kunna titulera dig Auktoriserad Själavårdare, Auktoriserad Samtalsterapeut, Auktoriserad Religionom och Auktoriserad Existensionom. Även annan auktorisation för likartade yrken inom andlig vård och existentiell hälsa kommer att bli aktuellt.

En medlemsprövning kommer att göras av yrkesförbundet och en årlig avgift erläggas av medlemmarna. Yrkesförbundet kommer att ha olika auktoriserande funktioner, både för dess yrkesverksamma medlemmar, men också för de som bedriver egna yrkesutbildningar inom branschen. Auktorisationen kan med fördel användas vid all form av marknadsföring för att påvisa din professionella kunskap och kompetens. Det kommer även vara möjligt att vara medlem i förbundet som student eller som stödmedlem.

SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA har som vision att dess medlemmar, auktoriserade människovårdare, ska efterfrågas i stor utsträckning av både företag som söker kvalificerade människovårdare, men också till det som idag kallas för andlig vård inom hälso- och sjukvården och kriminalvården.

Förutsättning för medlemskap blir specifikt att medlemmen har en av SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA godkänd yrkesutbildning samt följer förbundetsetiska principer för människovård. Framöver kommer bland annat villkoren för medlemskap, yrkesetiska principer för kvalitetssäkring och den kompetensutveckling som erfordras för auktorisation att sammanställas. Ett auktorisations- och kvalitetsråd kommer att bildas genom en interimsstyrelse (en tillfällig styrelse som agerar innan en organisation är formellt bildad), som är personligen bundna av överenskommelser som ingåtts för organisationens räkning.

Handledning Online kommer att vara och är redan nu ett viktigt instrument för denna auktorisation. En fråga att ställa dig själv är: Vem är min nuvarande handledare? Det går inte nog att påpeka betydelsen av att vi som arbetar som människovårdare behöver regelbunden handledning. Ett visst antal handledningar årsvis kommer att ingå som en medlemsförmån.

All yrkesverksamhet bör präglas av hög etik och god moral. Vad menas med det? SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA:s auktoriserade medlemmar kan möta mycket komplicerade klient- och konfidentrelaterade situationer, som kan kräva svåra beslut, där den yrkesetiska koden är den grundläggande vägledningen för vår profession. SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA kommer därför att formulera yrkesetiska principer i avsikt att ge stödjande moralisk vägledning med möjligheter till etisk reflektion. Principer för yrkesetiken ska grunda sig på den allmänna samhällsetik som gäller för alla människor. SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA:s yrkesetiska principer ska också följa allmänna mänskliga och gemensamma grundvärden såsom principerna om mänskliga rättigheter som definieras i fördrag och konventioner om mänskliga rättigheter. SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA:s medlemmar förbinder sig att följa en hög moral och en god etik genom etisk medvetenhet och etiska aspekter tillsammans med juridiska, yrkesmässiga och övriga ramstrukturer som följer på en auktorisation för individ och utbildningsorganisation.

De yrkesetiska principerna delas in i fem huvudkoder:

  • Moral
  • Respekt
  • Kompetens
  • Ansvar
  • Integritet

Syftet med de yrkesetiska principerna är att:

  • stödja medlemmen i etiska frågeställningar
  • skydda medlemmens klienter/konfidenter från opassande och/eller hälsovådlig påverkan
  • uppmuntra samarbete mellan medlemmar och andra yrkesverksamma
  • stärka allmänhetens förtroenden för medlemmarnas yrkesutövning
  • tjäna som grund för fortsatt yrkesutbildning i hög etik och god moral

Det går inte nog att underskatta värdet av att ha en yrkesorganisation som tryggar, säkrar och upprätthåller vår yrkesstolthet och yrkesskicklighet som kvalificerade människovårdare. Inriktningen på existentiell hälsa ökar lavinartat och kommer att vara stor av företag och organisationer som söker kvalificerade människovårdare med ett existentiellorienterat perspektiv.

Vision Condró Utbildning, VCU