Skip to content

Existentiell beroendeterapeut, EBT

Kursbeskrivning kan du ladda ner här.

BAKGRUND TILL YRKET

Yrkesutbildningen till Certifierad (Cert.) Existentiell Beroendeterapeut, EBT har sina rötter inom existentiell hälsa, andlig vård och Anonyma Alkoholisters (AA) Tolvstegsprogram för personligt tillfrisknande. Utifrån ett existentiellt perspektiv på hälsa, själavårdssamtal genom andlig vård och ett tillfrisknande som leder till ett personligt andligt uppvaknande har Vision Condró Utbildning, VCU, skapat en terapiform som kombinerar dessa vård- och hälsoperspektiv samt metoder för missbruk och beroende. Traditionell beroendebehandling innefattar ofta stödinsatser med bland annat läkemedelsbehandling, psykosocial behandling och andra stödinsatser vid så kallad samsjuklighet. Kommuner och regioner har ett gemensamt ansvar att erbjuda beroendebehandling och stödinsatser utifrån sina ansvarsområden. VCU:s utbildning till EBT kan ses som ett komplement av ovan beskrivna stödinsatser, nämligen att ur ett existentiellorienterat  klientperspektiv, behandla individen till att förstå värdet och innehållet av sin djupaste existens, hanterera livets utmaningar som alla människor har och sist men inte minst se de fantastiska möjligheter som finns varande en homo sapiens sapiens.

Existensen i sig är det som förenar alla människor och allt liv på jorden, men som också kan skapa osäkerhet och vilsenhet om vad som är meningen med livet universellt, globalt och lokalt. Vid missbruk och beroende har människan ofta förlorat kontrollen över sin existens och känner en maktlöshet. Genom existentiell beroendeterapi återfår människan kontrollen, meningen med sitt liv och förmågan att kunna hantera livets med- och motgångar. Alla människor upplever påfrestningar i livet - fysiska, psykiska, sociala och existentiella. VCU använder en salutogen modell med fokus på en individs förmåga att möta och hantera livet existentiellt. Ett meningsfullt liv genom delaktighet och ett personligt inflytande ger möjlighet att påverka situationer och beslut. VCU:s yrkesutbildning till EBT ger terapeuten förmåga att hjälpa klienten återskapa en förnyad livsmening ur ett existentiellt perspekt med en ordnad tillvaro och kontroll över sitt missbruk och beroende.

YRKESUTBILDNINGEN

Existentiell beroendeterapeut, EBT är en helt ny yrkesutbildning. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som är yrkesverksam inom samtalsterapeutiska metoder eller redan arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och specialisera din förmåga att arbeta som beroendeterapeut. Yrkesutbildningen är både teoretisk och praktisk med ett existentiellorienterat perspektiv på beroendeproblematik. Du som blir Cert. Existentiell Beroendeterapeut, EBT, kan arbeta med beroendefrågor inom människovårdande områden. Du kan till exempel arbeta som konsult och egen företagare inom människovårdande organisationer och företag. Du kan också se utbildningen som en kvalificerad vidareutbildning och inkorporera yrkesutbildningen i din terapeutiska kompetens.

SYFTE OCH INNEHÅLL

Syftet med utbildningen är att ge studenten en fördjupad förståelse över egna eller andras beroendeproblematik genom olika terapeutiska inslag, egenterapi, gruppterapi och ledarledd terapi samt existentiell coaching. Med utgångspunkt i ett existentiellorienterat perspektiv tar vi upp grundläggande beroendefrågor i en kontext av individens unika existentiella upplevelser. Beroende och existens synliggörs för att medvetandegöra dolda och outforskade livsområden om varför, hur och på vilket sätt missbruk och beroenden uppstår och utvecklas i en människas liv. Utbildningen är upplagd i fyra delkurser med följande teman:

  1. Existentiella perspektiv på missbruk & beroende
  2. Personlig inventering av egna eller andras beroendeproblematik
  3. Andlig vård & Existentiell hälsa
  4. Praktik genom 3–4 övningsklienter

LITTERATUR

Till varje kursdel introduceras och presenteras delkursernas litteratur. Aktuell litteraturlista får du från: info@VisionCondro.se. Kurslitteraturen väljer du om du vill låna på biblioteket, köpa eller ha som digitalt material. Visst kursmaterial ingår. Eftersom våra utbildningar är studentcentrerade kan valda delar av litteraturen ändras och omformas efter studentens behov och kunskapsnivå. Obs! All litteratur och texter är på svenska.

BEHÖRIGHET

Generellt sett ska du vara utbildad samtalsterapeut eller motsvarande. Direkt behörighet ges även vid yrkesutbildningar såsom till exempel psykolog, läkare, präst, pastor, socionom, psykoterapeut och liknande yrkesutbildningar eller genom särskild prövning. Grundkrav eller särskild behörighet är någon form av samtalsterapeutisk utbildning och/eller mellanmänsklig samtalspraktik inom människovård (d.v.s. yrkeserfarenhet). Om du saknar behörighet kan du komplettera eller få din reella kompetens bedömd av oss på VCU.

LÄRANDEMÅL, KUNSKAPSFÖRMÅGA & FÄRDIGHET

Efter genomgången kurs kan studenten tillämpa sitt nya yrke som Cert. Existentiell Beroendeterapeut, EBT. Studenten har redogjort för samt kunnat redovisa fördjupade kunskaper i utbildningens alla kursdelar. Genom att självständigt identifiera och initiera existentiell beroendeterapi såväl muntligt (genom eget klientarbete) och skriftligt (genom tentamina) visar studenten på värderingsförmåga och förhållningssätt satt i relation till den egna yrkeserfarenheten som Cert. Existentiell Beroendeterapeut.

1-ÅRIG UTBILDNING PÅ HALVFART & FLEXIBEL KURSSTART

Utbildningen är helt på distans och baserad på ett självstudieprogram med Handledning Online, mailsupport, telefonkontakt, studiehjälp och coachande existentiell vägledning. Flexibel kursstart innebär att du startar utbildningen när du vill och kan. Yrkesutbildningen har ett personligt upplägg med en studieplan som passar dig med din livssituation och kunskapsnivå. Yrkesutbildningen är 1-årig på halvfart (50% studietakt) och upplagd på 4 delkurser som vardera pågår i tre månader. Du får en studiehandledning inför varje delkurs. Utbildningen kan även studeras på helfart (100% studietakt) och är då på 6 månader (1/2-årig), fortfarande distansbaserad. Utöver självstudier, egna utbildningssamtal och Handledning Online har du även praktik genom egna klienter som sker i samråd med din utbildare.

HANDLEDNING & EXAMINATION

I yrkesutbildningen ingår 12 personliga utbildningssamtal, jämnt fördelade per delkurs. Utbildningssamtalen utförs via telefon. I utbildningen ingår också Handledning Online som innebär att deltagarnas personliga erfarenheter och kompetenser tillvaratas genom den unika gruppdynamik som uppträder under handledningstillfällena. Examinering sker genom tre skriftliga hemtentamina och utvärderingar av det egna klientarbetet. De skriftliga uppgifterna efter varje delkurs bedöms med G (Godkänd) eller K (Komplettering). Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett certifikat som intygar att du är yrkesutbildad Existentiell Beroendeterapeut, EBT från Vision Condró Utbildning.

OM KURSLEDAREN

Kursledaren Fransisko Condró ansvarar för och leder denna påbyggnadsutbildning. Fransisko är utbildad inom psykosocial och existentiell hälsa och har bland annat studerat socialt arbete med alkohol- och drogproblem, psykosocialt arbete i teori och praktik på Stockholms universitet, KBT-patientutbildning - alkohol & droger, Stockholm Stad. Kursledaren har bland annat en examen med en religionpsykologisk studie av omvändelseprocesser hos medlemmar i Anonyma Alkoholister med titeln Spirutus contra spiritum och även en examen med en masterstudie i Själavård eller terapi? - En religionpsykologisk studie av en själavårds- och samtalsmottagning i Svenska kyrkan. Fransisko är teologie magister och har arbetat som sakkunnig i existentiell hälsa för Socialstyrelsen, samtalsstödjare på MIND, HVB-handledare, behandlingsassistent på stödboende samt stöd- och kontaktperson inom LSS. Sist men inte minst är Fransisko själv medlem i Anonyma Alkoholister, AA sedan 2008. Fransisko har lett utbildningar sedan år 2005.

PRIS & KONTAKT

Pris totalt 9.900kr (+ moms för företagsbetalning).

Hjärtligt välkommen önskar din kursledare,

      Fransisko Condró, PhM & ThM