Skip to content

Själavårdsterapeut

Kursbeskrivning kan du ladda ner här:

BAKGRUND TILL YRKET SJÄLAVÅRDSTERAPEUT

Bakgrunden till yrket spänner över tusentals år, både ur teologiska och psykologiska perspektiv. Själavård som metod är lika uråldrigt som religion och andlighetens mångskiftande uttryck. Inom alla religioner finns själavårdande bemötande och innehåll. Beträffande psykologi som modern vetenskap har även den både religiösa och filosofiska rötter. Psykologin är idag en vetenskaplig disciplin som behandlar människors upplevelser och beteenden genom systematiskt utforskande. Psykologiska metoder används för att lösa problem i mellanmänskliga relationer och interaktioner där människan betraktas som en biologisk, psykosocial och kulturell varelse som söker livsmening och tolkar sin existens och sin situation i världen.

Att förena terapi och själavård har i Sverige länge varit kontroversiellt, även om framstående teologer och religionsvetare påpekat och poängterat likheter mellan dessa människovårdande former, både i praktik och teori. Denna diskrepans har sin förklaring i att det under den moderna historiens gång funnits avgörande skillnader mellan de psykoterapeutiska arbetsmodellerna och den andliga vägledarens eller själavårdarens arbete. En av de avgörande skillnaderna är att det i ett själavårdssamtal inkluderas en högre kraft, ofta kallad gud, som en närvarande och reell tredje part. Samtalet blir då en treenig kommunikation. I psykoterapeutiska modeller däremot, bygger samtalet på en dialog mellan två parter, terapeut och klient.

I denna grundläggande utbildning får du med dig ett helt nytt sätt att arbeta med själavård och terapi genom att integrera dessa människovårdande modeller till en enhet. Yrkesutbildningen till Cert. Själavårdsterapeut utgår från den terapeutiska aspekten av existentiell hälsa och det själavårdande innehållet inom den andliga vården såsom den beskrivs i hälso- och sjukvården och kriminalvården.

YRKESUTBILDNINGEN

Cert. Själavårdsterapeut är ett helt nytt yrke. Yrkesutbildningen är en grundutbildning för dig som vill arbeta som själavårdande terapeut. Utbildningen till Cert. Själavårdsterapeut passar även dig som redan arbetar terapeutiskt eller har en andlig vägledarroll och vill kunna integrera dessa aspekter i din yrkespraktik.

Som själavårdsterapeut får du arbeta med teoretiska metoder och praktiska verktyg som hjälper dina konfidenter. En själavårdsterapeuts klienter kallas för konfidenter. Själavårdsterapeuten hjälper konfidenter att hela och läka sorg, mildra lidande, behandla skuld och skam genom terapeutisk samtalsmetod och andlig samtalskontakt. I din terapeutiska roll använder du samtalet som behandling och själavården som andlig vägledning. Själavårdsterapeuten använder sin yrkeskunskap till att hjälpa konfidenten integrera psykisk hälsa ur ett existentiellt perspektiv och andlig vård som själslig läkedom.

Yrkesutbildningen till Själavårdsterapeut har en akademisk grund i sitt innehåll. I utbildningen ingår en överblick i själavårdens och psykologins historia. Det teologiska, filosofiska och psykologiska perspektivet är västerländskt, men går tillbaka till de antika civilisationerna i Egypten, Persien, Grekland, Kina och Indien. Utbildningen är både teoretisk och praktisk med ett existentiellorienterat perspektiv. Genom handledning övar du upp din förmåga att leda själavårdsterapi professionellt, i en helt nyskapande kontext.

Du som blir Cert. Själavårdsterapeut kan till exempel arbeta som anställd, konsult eller egen företagare inom människovårdande organisationer och företag. Vi uppmanar dig också att söka arbete inom kriminalvården och hälso- och sjukvårdens andliga vård. Du kan även öppna en egen enskild själavårdsmottagning, själv eller tillsammans med andra likasinnade.

SYFTE & INNEHÅLL

Syftet med utbildningen är att ge dig en helt ny profession eller vidareutbildning/fortbildning som du kan tillämpa i din nuvarande yrkesroll.

Utbildningen är upplagd i fem delkurser med följande teman:

  1. Metodologiska och historiska perspektiv på själavård och samtalsterapi.
  2. Terapeutiska funktioner genom existentiell hälsa och andlig vård.
  3. Själavårdsterapi som ny profession.
  4. Etiska riktlinjer och själavårdsterapeutiska principer.
  5. Själavårdsterapeutisk praktik med egna konfidenter.

LITTERATUR

Till varje kursdel introduceras och presenteras delkursernas litteratur. Kurslitteraturen kan du välja om du vill låna på bibliotek, köpa eller ha som digitalt material. Visst kursmaterial ingår. Eftersom våra utbildningar är studentcentrerade kan vissa delar av litteraturen ändras och omformas efter studentens behov och kunskapsnivå. Aktuell litteraturlista får du från info@visioncondro.se. Obs! All litteratur och text är på svenska!

BEHÖRIGHET

Fullgjord gymnasiekompetens. Fullgoda kunskaper i svenska. Som Cert. Själavårdsterapeut har du direkt behörighet till våra påbyggnadsutbildningar till Lic. Religionom, Cert. Existentiell beroendeterapeut, EBT och Lic. Exitensionom.

LÄRANDEMÅL, KUNSKAPSFÖRMÅGA & FÄRDIGHET

Efter genomgången utbildning kan studenten tillämpa sitt nya yrke som Cert. Själavårdsterapeut. Studenten har redogjort för, samt kunnat redovisa fördjupade kunskaper i utbildningens alla kursdelar. Genom att självständigt identifiera och initiera själavårdsterapi såväl muntligt (genom eget konfidentarbete) och skriftligt (genom tentamina) visar studenten på värderingsförmåga och förhållningssätt satt i relation till den egna yrkeserfarenheten som Cert. Själavårdsterapeut.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Utbildningen är helt på distans och baserad på ett självstudieprogram med Handledning Online, mailsupport, telefonkontakt, studiehjälp och coachande existentiell vägledning. Flexibel kursstart innebär att du startar utbildningen när du vill och kan. Yrkesutbildningen har ett personligt upplägg med en studieplan som passar dig med din livssituation och kunskapsnivå. Yrkesutbildningen är på två år på halvfart (50 % studietakt). Utbildningen kan även studeras på helfart (100 % studietakt) och är då på ett år, fortfarande distansbaserad. Utöver självstudier, egna utbildningssamtal med din lärare och Handledning Online, har du även praktik med egna konfidenter vilket sker i samråd med din utbildare.

HANDLEDNING & EXAMINATION

I yrkesutbildningen ingår personliga utbildningssamtal, jämnt fördelade per delkurs. Utbildningssamtalen utförs via telefon eller videosamtal. Under utbildningstiden ingår också Handledning Online som innebär att studentens personliga erfarenhet och kompetenser tillvaratas genom den unika gruppdynamik som uppträder under handledningstillfällena. (Se vidare www.VisionCondro.se/handledning). Examinering sker genom skriftliga hemtentamina och utvärderingar av det egna klientarbetet. Efter genomförd och godkänd utbildning får du ett certifikat som intygar att du är yrkesutbildad Cert. Själavårdsterapeut från Vision Condró Utbildning, VCU.

OM UTBILDNINGSLEDAREN

Kursledaren Fransisko Condró ansvarar för och leder denna helt nya yrkesutbildning. Fransisko är utbildad inom psykosocial hälsa och har bland annat studerat socialt arbete på Stockholms universitet och ett flertal KBT-utbildningar. Kursledaren har bland annat två examina på avancerad nivå med religionspsykologisk inriktning på Umeå universitet. Fransisko är även teologie magister och har arbetat som sakkunnig i existentiell hälsa för Socialstyrelsen, samtalsstödjare på MIND, HVB-handledare, behandlingsassistent på stödboende samt stöd- och kontaktperson inom LSS. Fransisko har även arbetat som livsstilscoach, meditationslärare, Mindfulnessinstruktör och mental tränare. Fransisko har arbetat med egna klienter och lett utbildningar sedan 2005. Han arbetar som handledare och är ansvarig för utbildningar hos Vision Condró Utbildning, VCU och för vidareutbildningar hos SSRF (Centrum för Själavård och Samtalsterapi).

KURSPRIS & KONTAKT

Pris totalt 14 900 kr (+ moms för företagsbetalning).

Hjärtligt välkommen önskar din utbildningsledare!

Fransisko Condró