Skip to content

Ett av syftena med de yrkesutbildningar vi ger är att de ska vara frikopplade från specifika religiösa, politiska och filosofiska livs- och trosåskådningar. Västvärldens livssyn inom filosofi och politik härrör mångt och mycket ifrån en kristologisk utveckling under tvåtusen år. VCU:s utbildningar som är skapade av Fransisko Condró, teolog och religionsvetare, är baserade på kristologins och kristendomens filosofi och teologi.

Precis på samma sätt som kristendomen kan ses som en utveckling av judiska religiösa traditioner, seder och bruk, är våra utbildningars tillkomsthistoria sprungen ur kristologins och kristendomens filosofi och teologi.

Så behöver du vara kristen eller allmänt troende för att studera hos oss? Svaret är ett tydligt nej. Våra yrkesutbildningar passar till och med agnostiker och ateister, då även de har en världsbild baserat på vad de tror sig veta om livets existens. På det sättet har vi alla livs- och trosföreställningar. Ditt intresse för dessa frågor och en passion att bli en människovårdare är det centrala!

Genom studier hos oss på VCU är vår ambition att du som student får en hög kunskapsnivå både i teori och i praktik. Det viktiga är att våra yrkesutbildningar ger dig yrkeskompetens för att leda dina framtida klienter till en personlig medvetenhet om deras egen existens och andliga utveckling. Inom VCU är även själavårdens och psykologins historiska och idémässiga innehåll av stor betydelse. Filosofin har sin huvudfåra inom existens- och livsfilosofin, som även studeras. Med din yrkeskompetens får du förmånen att för dina klienter bidra till ett liv i högre etik, existentiell upplysning och kunskap om religiösa, filosofiska och psykologiska frågor med den enskilde individen i livets centrum.

När du studerar på VCU är kurslitteraturen noga utvald. Fransisko Condró har även skrivit samman kompendietexter med unikt innehåll för varje yrkesutbildning.

Välkommen som student till oss på VCU,

Emma Bergmark Condró & Fransisko Condró

Vad är det som driver dig att vilja studera?

Det som driver oss på Vision Condró Utbildning (VCU) till att ge utbildningar är vår passion för människors andliga utveckling och existentiella hälsa. Vi ser att det idag finns ett stort behov av det som allmänt kallas människovård. Vi har för detta utformat specifika yrkesutbildningar som handlar om att förmedla människovård genom själavårdande samtalsterapier. Dessa yrken är unika genom att de är specifikt inriktade på att tillgodose det som nutidsmänniskan, med sina existentiella frågor och utmaningar, har som mest behov av. En människovårdare som bedriver själavårdande samtalsterapier kan erbjuda ett alternativt stöd och hjälp av ett slag som inte finns inom hälso- och sjukvården. Detta erbjudande riktar sig till klienter och konfidenter som är medvetna om sitt andliga behov och söker efter tillfrisknande i och utveckling av sin existentiella hälsa.

Vi kan idag erbjuda dessa fyra yrkesutbildningar:

 1. Cert. Själavårdsterapeut
 2. Cert. Existentiell beroendeterapeut
 3. Lic. Religionom
 4. Lic. Existensionom

De fyra utbildningarna bygger på principer inom områden som andlig vård, existentiell hälsa och psykologisk terapi. För varje yrkesutbildning finns en kursbeskrivning. Yrkesutbildningarna 1 och 2 ovan är grundutbildningar. Yrkesutbildningarna till Religionom och Existensionom är vidareutbildningar och namnen är varumärkesskyddade hos PRV, Patent- och Registreringsverket.[1]

Det är av vikt att ha en yrkesorganisation i ryggen, där de som är medlemmar upprätthåller en yrkesstolthet genom en hög arbetsmoral, grundläggande etiska principer och krav på fortbildning. Därför håller vi på VCU att, tillsammans med ett annat utbildningsföretag inom själavård och samtalsterapi, grunda ett yrkesförbund för fristående yrkesaktörer inom själavård, samtalsterapi, existentiell hälsa och andlig coaching.

En av våra styrkor är att vi är ett litet och personligt utbildningsföretag med konkurrenskraftiga kurspriser. Du som student får personligt stöd och vägledning genom hela utbildningen.

Välkommen till att studera hos oss och få värdefulla och unika utbildningar!

För VCU,

Emma Bergmark Condró & Fransisko Condró


[1] PRV: Varumärke är ett viktigt kännetecken för alla företag och deras varor eller tjänster. När du registrerar ditt varumärke försäkrar du dig om att du får ensamrätt att använda det för dina varor och tjänster. 

Ärade själavårdare, samtalsterapeuter, religionomer, existensionomer, existentiella beroendeterapeuter och alla ni andra som arbetar med människovård. Den här texten riktar sig även till studenter inom dessa yrken samt övriga intresserade.

Varför ett nytt yrkesförbund och en helt ny branschorganisation? Det är av vikt att ha en yrkesorganisation i ryggen, där de som är medlemmar upprätthåller en yrkesstolthet genom en hög arbetsmoral, grundläggande etiska principer och krav på fortbildning. Initiativtagare till detta nya förbund är Fransisko Condró som bland annat har varit med och skapat Mentala Tränarförbundet.

Denna text, är en sammanfattning av det som tidigare skrivits om ett yrkesförbund, som SSRF (Svenska Samfundet för Religionsintegration & Frihetsbejakande rättigheter) och VCU (Vision Condró Utbildning) tagit initiativ till att grunda. Arbetsnamnet var till en början SSSS (Svenska Själavårds- & Samtalsterapeutiska Samfundet), men har efter kommentarer och feedback om namnet, ändrats till - SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA - Yrkesförbundet för Själavårdare och Samtalsterapeuter, vilket är arbetsnamnet fortsättningsvis.

Som medlem i detta nya yrkesförbund, SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA, ska du kunna erhålla en fortlöpande auktorisation. Du kommer bland annat att kunna titulera dig Auktoriserad Själavårdare, Auktoriserad Samtalsterapeut, Auktoriserad Religionom och Auktoriserad Existensionom. Även annan auktorisation för likartade yrken inom andlig vård och existentiell hälsa kommer att bli aktuellt.

En medlemsprövning kommer att göras av yrkesförbundet och en årlig avgift erläggas av medlemmarna. Yrkesförbundet kommer att ha olika auktoriserande funktioner, både för dess yrkesverksamma medlemmar, men också för de som bedriver egna yrkesutbildningar inom branschen. Auktorisationen kan med fördel användas vid all form av marknadsföring för att påvisa din professionella kunskap och kompetens. Det kommer även vara möjligt att vara medlem i förbundet som student eller som stödmedlem.

SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA har som vision att dess medlemmar, auktoriserade människovårdare, ska efterfrågas i stor utsträckning av både företag som söker kvalificerade människovårdare, men också till det som idag kallas för andlig vård inom hälso- och sjukvården och kriminalvården.

Förutsättning för medlemskap blir specifikt att medlemmen har en av SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA godkänd yrkesutbildning samt följer förbundetsetiska principer för människovård. Framöver kommer bland annat villkoren för medlemskap, yrkesetiska principer för kvalitetssäkring och den kompetensutveckling som erfordras för auktorisation att sammanställas. Ett auktorisations- och kvalitetsråd kommer att bildas genom en interimsstyrelse (en tillfällig styrelse som agerar innan en organisation är formellt bildad), som är personligen bundna av överenskommelser som ingåtts för organisationens räkning.

Handledning Online kommer att vara och är redan nu ett viktigt instrument för denna auktorisation. En fråga att ställa dig själv är: Vem är min nuvarande handledare? Det går inte nog att påpeka betydelsen av att vi som arbetar som människovårdare behöver regelbunden handledning. Ett visst antal handledningar årsvis kommer att ingå som en medlemsförmån.

All yrkesverksamhet bör präglas av hög etik och god moral. Vad menas med det? SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA:s auktoriserade medlemmar kan möta mycket komplicerade klient- och konfidentrelaterade situationer, som kan kräva svåra beslut, där den yrkesetiska koden är den grundläggande vägledningen för vår profession. SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA kommer därför att formulera yrkesetiska principer i avsikt att ge stödjande moralisk vägledning med möjligheter till etisk reflektion. Principer för yrkesetiken ska grunda sig på den allmänna samhällsetik som gäller för alla människor. SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA:s yrkesetiska principer ska också följa allmänna mänskliga och gemensamma grundvärden såsom principerna om mänskliga rättigheter som definieras i fördrag och konventioner om mänskliga rättigheter. SJÄLAVÅRDSTERAPEUTERNA:s medlemmar förbinder sig att följa en hög moral och en god etik genom etisk medvetenhet och etiska aspekter tillsammans med juridiska, yrkesmässiga och övriga ramstrukturer som följer på en auktorisation för individ och utbildningsorganisation.

De yrkesetiska principerna delas in i fem huvudkoder:

 • Moral
 • Respekt
 • Kompetens
 • Ansvar
 • Integritet

Syftet med de yrkesetiska principerna är att:

 • stödja medlemmen i etiska frågeställningar
 • skydda medlemmens klienter/konfidenter från opassande och/eller hälsovådlig påverkan
 • uppmuntra samarbete mellan medlemmar och andra yrkesverksamma
 • stärka allmänhetens förtroenden för medlemmarnas yrkesutövning
 • tjäna som grund för fortsatt yrkesutbildning i hög etik och god moral

Det går inte nog att underskatta värdet av att ha en yrkesorganisation som tryggar, säkrar och upprätthåller vår yrkesstolthet och yrkesskicklighet som kvalificerade människovårdare. Inriktningen på existentiell hälsa ökar lavinartat och kommer att vara stor av företag och organisationer som söker kvalificerade människovårdare med ett existentiellorienterat perspektiv.

Vision Condró Utbildning, VCU

Fransisko Condró och Emma Bergmark Condró

Äntligen kan vi lansera vår nya utbildning till Lic. Existensionom!

Vårt utbud av yrkesutbildningar är nu komplett. Vi har en grundutbildning till Själavårdsterapeut och tre fristående påbyggnadsutbildningar; Religionom, Existensionom och Existentiell Beroendeterapeut EBT.

Men vad är denna utbildning till Existensionom för något?

Vår helt nya utbildning till LicExistensionom är utformad för att kunna fylla ett behov av professionellt stöd och hjälp till moderna människor som utforskar sin egen existens. Yrkesutbildningen har därmed som intention att fylla denna vår existentiella vilsenhet genom en professionell yrkeskompetens. Existentiell hälsa är en aspekt av hälsa och utgör grunden för psykisk, social, emotionell och fysisk hälsa. En Existensionom är expert inom det breda perspektivet av existentiell hälsa. En Existensionom är en kvalificerad samtalsterapeut med ett existentiellt perspektiv.

Yrkesutbildningen till LicExistensionom är en helt ny yrkesutbildning som i förlängningen också är menad att vara ett specifikt yrke inom existentiell hälsa. Titeln Existensionom är skyddad hos Patent- och registreringsverket, PRV. 

Läs mer här:

Existensionom

Idag lanserar vi en till av våra nya unika utbildningar! Det är en utbildning till Certifierad Själavårdsterapeut.

Cert. Själavårdsterapeut är ett helt nytt yrke. Yrkesutbildningen är en grundutbildning för dig som vill arbeta som själavårdande terapeut. Utbildningen till Cert. Själavårdsterapeut passar även dig som redan arbetar terapeutiskt eller har en andlig vägledarroll och vill kunna integrera dessa aspekter i din yrkespraktik.

I denna grundläggande utbildning får du med dig ett helt nytt sätt att arbeta med själavård och terapi genom att integrera dessa människovårdande modeller till en enhet. Yrkesutbildningen till Cert. Själavårdsterapeut utgår från den terapeutiska aspekten av existentiell hälsa och det själavårdande innehållet inom den andliga vården såsom den beskrivs i hälso- och sjukvården och kriminalvården.

Läs mer här:

Själavårdsterapeut

Idag lanserar Vision Condró Utbildning en helt ny yrkesutbildning till Licensierad Religionom. Vad är det för yrke och varför behövs denna utbildning?

Licensierad (Lic.) Religionom är en yrkesutbildning för dig som terapeutiskt arbetar med existentiella frågor, andlig vård och möter patienter och klienter med mångskiftande livs- och trosåskådningar – religiösa, agnostiska, ateistiska och humanistiska. Titeln Religionom är skyddad hos Patent- och registreringsverket, PRV.

Den andliga vård som idag erbjuds inom hälso- och sjukvården samt kriminalvården för att möta behovet av samtalsstöd till människor i kris, lidande och sorg erbjuds i princip enbart av representanter för religiösa samfund. Men Sverige är numera en nation utan statsreligion och med en pluralistisk befolkning samt inte minst ett av världens mest sekulariserade länder. Istället för enbart ett religiöst samfundsperspektiv finns därför ett behov av ett sekulariserat och personcentrerat perspektiv på andlig vård.

Religionens roll både nationellt och internationellt har nått nya nivåer av politisk oro och samhällelig fruktan, förutom att den spelar en stor roll för många människor som lutar sig till sin religiösa övertygelse i stunder av kris, sorg och förluster av nära och kära, men också i glädje med årstidsbundna kulturella- och familjefester av allehanda slag. Religionom är alltså ett framtidsyrke.

Läs mer här:

Religionom

Nu presenterar vi den första av våra nya utbildningar: Cert. Existentiell Beroendeterapeut, EBT

För dig som studerar till samtalsterapeut, är yrkesverksam inom samtalsterapeutiska metoder eller redan arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och specialisera din förmåga att arbeta som existentiell beroendeterapeut, finner du här en vidareutbildning till certifierad Existentiell beroendeterapeut, EBT.

Ny yrkesutbildning

Existentiell beroendeterapeut, EBT är en helt ny yrkesutbildning. Utbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som är yrkesverksam inom samtalsterapeutiska metoder eller redan arbetar med människovård i olika former och vill utveckla och specialisera din förmåga att arbeta som beroendeterapeut. Yrkesutbildningen är både teoretisk och praktisk med ett existentiellorienterat perspektiv på beroendeproblematik. Yrkesutbildningen har sina rötter inom existentiell hälsa, andlig vård och Anonyma Alkoholisters Tolvstegsprogram för personligt tillfrisknande.

Utbildningen är upplagd i fyra delkurser med följande teman:

 • Existentiella perspektiv på Missbruk & Beroende
 • Personlig inventering av egna eller andras beroendeproblematik
 • Andlig vård & Existentiell hälsa
 • Beroendepraktik genom 3–4 övningsklienter 

Läs mer här: Existentiell beroendeterapeut, EBT